Sustainability 1480X565

Hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar och aktivt påverkansarbete

Working for positive change

Kärnan i vår verksamhet är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter utan även arbeta för att driva fram förändringar. Att påverka industrier runtom i världen i en mer hållbar riktning. Att göra skillnad som investerare och aktieägare, med investerat kapital och engagemang. Vi kombinerar aktiva investeringar med ett tydligt ESG-ramverk, och utnyttjar vår regionala sektorexpertis i världens snabbväxande ekonomier, för att leverera starka och hållbara lösningar för våra investerare.

Hållbara investeringar

Samtliga East Capital Groups strategier följer ett ESG-ramverk. Ramverket består av fyra pelare: Sektorbaserad exkludering (Negativ screening); Normbaserad screening; Egen ESG-analys; samt Aktivt Ägarskap. Dessa fyra pelare beskrivs i detalj i vår ESG Policy.

2007 införde vi sektorbaserad exkludering, 2010 kontroversanalys och vårt egenutvecklade ESG analysverktyg har vi arbetat med sedan 2016. Engagemang och röstning har varit en självklar del sedan starten 1997.

East Capital Group strävar efter transparens och har rapporterat offentligt om ansvarsfulla investeringar och ESG-relaterade (Environmental, Social, and Governance) insatser och resultat sedan 2015. East Capital Group undertecknade 2012 UN PRI, Principles of Responsible Investment, och publicerar årligen Transparency Report.

 

Sektorexkludering tillämpas på alla East Capital Groups strategier. Exkluderingen tillämpas på fondnivå, för både långa och korta positioner inom aktieportföljerna och räntebärande instrument.

Varje halvår utför vi, med hjälp av externa rådgivare, en genomgång av alla våra portföljer. De uppmärksammar oss på om innehav anklagats för att ha brutit mot några internationella avtal, kränkt mänskliga rättigheter eller tillämpat tvivelaktiga metoder när det gäller arbetsförhållanden, miljö, hälsa, säkerhet och korruption.

För att strukturera vår granskning av relevanta och materiella ESG-risker och möjligheter har vi utvecklat ett ESG-styrkort. Vårt styrkort består av 10 frågor för att identifiera "röd flagg" och drygt 50 frågor inom E, S och G. När styrkorten fylls i av våra analytiker, portföljförvaltare och portföljrådgivare, med stöd av vår chef för bolagsstyrning och hållbarhet, ser vi till att hela investeringsteamet integrerar relevanta och materiella risker och möjligheter i sin grundläggande analys, vilket säkerställer en mer holistisk analys av företagens värde och kvalitet.

Vi för en kontinuerlig dialog i syfte att påverka bolagen i en mer hållbar riktning. Det kan till exempel handla om att föra fram våra förväntningar om ökad transparens och diskutera utvecklingsmöjligheter. Vi kontrollerar att företagen lever upp till internationella konventioner (miljöfrågor, arbetsrätt, antikorruption och mänskliga rättigheter) och tar fram en handlingsplan för bolag med identifierade problem. Vi röstar också på bolagsstämmor och engagerar oss i valberedningar för att främja diversifierade och långsiktiga styrelser.

Om ett portföljföretag, enligt East Capital, inte hanterar ESG-faktorer på ett tillfredsställande sätt, utvärderar vi om det är lämpligt att inleda en dialog med företaget. De olika kanalerna och metoderna som East Capital kan använda i det fallet inkluderar:

  • Diskussioner med ledning och styrelser under företagsbesök och andra möten
  • Årsbrev till alla portföljbolag där East Capital identifierar viktiga frågor för det kommande året
  • Nominering av eller stöd för oberoende styrelseledamöter
  • Användning av rösträtt vid bolagsstämma
  • Samarbeta med andra aktieägare och delta i relevanta intressenter och investeringsföreningar
  • Dialog med regeringar, börser och finansiella tillsynsmyndigheter för att främja förbättringar i den institutionella och rättsliga ramen.

PAI

Redogörelse för investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Principal Adverse Impact (PAI) statement

East Capital Financial Services AB beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer så som det är definierat i artikel 2 p. 24 i Europaparlamentets och rådets förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar i den finansiella tjänstesektorn (”SFDR”). Med hållbarhetsfaktor avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

East Capital Financial Services AB har valt att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom ramen för investeringsrådgivningen och försäkringsdistributionen genom att inhämta relevant information om de fonder som rådgivare lämnar rekommendationer kring. East Capital Financial Services AB prioriterar de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer utan inbördes ordning. Hur indikatorerna prioriteras i rådgivningsprocessen är i stället beroende av kundens eventuella hållbarhetspreferenser hänförliga till dessa faktorer. Det som styr hur indikatorer rangordnas eller prioriteras i rådgivningsprocessen är således kundens hållbarhetspreferenser. 

East Capital Financial Services AB är medvetet om att datakvaliteten och datatillgången fortfarande är bristfällig vad avser de hållbarhetsfaktorer som är listade i tabell 1 i den delegerade förordningen 2022/1288 till SFDR. Vidare baseras de upplysningar som lämnas av finansmarknadsaktörerna i många fall på eftersläpande data. East Capital Financial Services AB har mot denna bakgrund inte fastställt några kriterier eller trösklar kopplade till hållbarhetsindikatorerna då det inte är säkert att den data som East Capital Financial Services AB köper in från hållbarhetsdataleverantörer är tillförlitlig. 

Organisationer

Acga Asia Logo

Medlem sedan 2009

acga-asia.org
Alfi Logo

Medlem i arbetsgruppen för ansvarsfulla investeringar sedan 2016 

alfi.lu
Fondbolagens Forening Logo

Medlem i arbetsgruppen för ägarfrågor och hållbarhet sedan 2011

fondbolagen.se
Ifrs Logo

Medlem sedan 2021 och rapporterar enligt SASB och ISSB.

ifrs.org
IIGCC Logo

Medlem sedan 2020

iigcc.org
Sisd Logo

Medlem sedan 2017

sida.se
Swesif Logo

Medlem sedan 2020

swesif.org
United Nations Global Compact Logo

Stöder UN Global Compact principer sedan 2010, blev signatory 2022 

unglobalcompact.org
PRI Logo

Signatory sedan 2012

unpri.org

Initiativ och åtaganden

Advance Logo

Medlem sedan 2022

unpri.org
Baltic Institute Logo

Supporter sedan 2009

bicg.eu
Board Diversity Hk Logo

Supporter sedan 2019

boarddiversityhk.org
Cdp Logo

Signatory sedan 2014, stödjer den årliga disclosure kampanjen sedan 2019

cdp.net
Climate Action Logo

Signatory sedan 2018

climateaction100.org
Finance Sector Deforestation Action Logo

Supporter sedan 2021

racetozero.unfccc.int
IPDD Logo

Supporter sedan 2022

tropicalforestalliance.org
Nature Action 100 Logo

Supporter sedan 2022

natureaction100.org
NZEI Logo

Supporter sedan 2022

iigcc.org
The Net Zero Asset Managers Initiative Logo

Signatory sedan 2021 (Espiria)

netzeroassetmanagers.org
Tcfd Logo

Supporter sedan 2019

fsb-tcfd.org
Tnfd Logo

Early adopter med start 2025

tnfd.global
Tobacco Free Finance Pledge Logo

Supporter sedan 2018

unepfi.org