Sustainability 1480X565

Hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar och aktivt påverkansarbete

Working for positive change

Kärnan i vår verksamhet är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter utan även arbeta för att driva fram förändringar. Att påverka industrier runtom i världen i en mer hållbar riktning. Att göra skillnad som investerare och aktieägare, med investerat kapital och engagemang. Vi kombinerar aktiva investeringar med ett tydligt ESG-ramverk, och utnyttjar vår regionala sektorexpertis i världens snabbväxande ekonomier, för att leverera starka och hållbara lösningar för våra investerare.

Hållbara investeringar

Samtliga East Capital Groups strategier följer ett ESG-ramverk. Ramverket består av fyra pelare: Sektorbaserad exkludering (Negativ screening); Normbaserad screening; Egen ESG-analys; samt Aktivt Ägarskap. Dessa fyra pelare beskrivs i detalj i vår ESG Policy.

2007 införde vi sektorbaserad exkludering, 2010 kontroversanalys och vårt egenutvecklade ESG analysverktyg har vi arbetat med sedan 2016. Engagemang och röstning har varit en självklar del sedan starten 1997.

East Capital Group strävar efter transparens och har rapporterat offentligt om ansvarsfulla investeringar och ESG-relaterade (Environmental, Social, and Governance) insatser och resultat sedan 2015. East Capital Group undertecknade 2012 UN PRI, Principles of Responsible Investment, och publicerar årligen Transparency Report.

 

Sektorexkludering tillämpas på alla East Capital Groups strategier. Exkluderingen tillämpas på fondnivå, för både långa och korta positioner inom aktieportföljerna och räntebärande instrument.

Varje halvår utför vi, med hjälp av externa rådgivare, en genomgång av alla våra portföljer. De uppmärksammar oss på om innehav anklagats för att ha brutit mot några internationella avtal, kränkt mänskliga rättigheter eller tillämpat tvivelaktiga metoder när det gäller arbetsförhållanden, miljö, hälsa, säkerhet och korruption.

För att strukturera vår granskning av relevanta och materiella ESG-risker och möjligheter har vi utvecklat ett ESG-styrkort. Vårt styrkort består av 10 frågor för att identifiera "röd flagg" och drygt 50 frågor inom E, S och G. När styrkorten fylls i av våra analytiker, portföljförvaltare och portföljrådgivare, med stöd av vår chef för bolagsstyrning och hållbarhet, ser vi till att hela investeringsteamet integrerar relevanta och materiella risker och möjligheter i sin grundläggande analys, vilket säkerställer en mer holistisk analys av företagens värde och kvalitet.

Vi för en kontinuerlig dialog i syfte att påverka bolagen i en mer hållbar riktning. Det kan till exempel handla om att föra fram våra förväntningar om ökad transparens och diskutera utvecklingsmöjligheter. Vi kontrollerar att företagen lever upp till internationella konventioner (miljöfrågor, arbetsrätt, antikorruption och mänskliga rättigheter) och tar fram en handlingsplan för bolag med identifierade problem. Vi röstar också på bolagsstämmor och engagerar oss i valberedningar för att främja diversifierade och långsiktiga styrelser.

Om ett portföljföretag, enligt East Capital, inte hanterar ESG-faktorer på ett tillfredsställande sätt, utvärderar vi om det är lämpligt att inleda en dialog med företaget. De olika kanalerna och metoderna som East Capital kan använda i det fallet inkluderar:

  • Diskussioner med ledning och styrelser under företagsbesök och andra möten
  • Årsbrev till alla portföljbolag där East Capital identifierar viktiga frågor för det kommande året
  • Nominering av eller stöd för oberoende styrelseledamöter
  • Användning av rösträtt vid bolagsstämma
  • Samarbeta med andra aktieägare och delta i relevanta intressenter och investeringsföreningar
  • Dialog med regeringar, börser och finansiella tillsynsmyndigheter för att främja förbättringar i den institutionella och rättsliga ramen.

PAI

Redogörelse för investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

East Capital Financial Services AB beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer så som det är definierat i artikel 2 p. 24 i Europaparlamentets och rådets förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar i den finansiella tjänstesektorn (”SFDR”). Med hållbarhetsfaktor avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

East Capital Financial Services AB har valt att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom ramen för investeringsrådgivningen och försäkringsdistributionen genom att inhämta relevant information om de fonder som rådgivare lämnar rekommendationer kring. East Capital Financial Services AB prioriterar de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer utan inbördes ordning. Hur indikatorerna prioriteras i rådgivningsprocessen är i stället beroende av kundens eventuella hållbarhetspreferenser hänförliga till dessa faktorer. Det som styr hur indikatorer rangordnas eller prioriteras i rådgivningsprocessen är således kundens hållbarhetspreferenser. 

East Capital Financial Services AB är medvetet om att datakvaliteten och datatillgången fortfarande är bristfällig vad avser de hållbarhetsfaktorer som är listade i tabell 1 i den delegerade förordningen 2022/1288 till SFDR. Vidare baseras de upplysningar som lämnas av finansmarknadsaktörerna i många fall på eftersläpande data. East Capital Financial Services AB har mot denna bakgrund inte fastställt några kriterier eller trösklar kopplade till hållbarhetsindikatorerna då det inte är säkert att den data som East Capital Financial Services AB köper in från hållbarhetsdataleverantörer är tillförlitlig. 

Associations

Asian Corporate Governance Association (ACGA)

Member since 2009
acga-asia.org

Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI)

Member of the responsible investing working group since 2016 
alfi.lu

Swedish Investment Fund Association

Member of the working group for ownership issues and sustainability since 2011
fondbolagen.se

Institutional Investors Group on Climate Change

Member since 2020
Chair of the Russia working group
iigcc.org

UN Principles for Responsible ­Investment (PRI)

Signatory since 2012
unpri.org

Sustainability Accounting Standards Board

Member User since 2021
sasb.org

Sweden’s Sustainable Investment Forum

Member since 2020
swesif.org

Initiatives and Pledges

Baltic Institute of Corporate Governance (BICG)

Supporter since 2009
bicg.eu

Board Diversity HK

Supporter since 2019
boarddiversityhk.org

Climate Action 100+

Joined in 2018, co-leader on 3 engagements in Russia (the engagements in Russia are currently suspended)
climateaction100.org

CDP

Signatory since 2014, supporter of the annual disclosure campaign since 2019
cdp.net

Climate Governance Initiative (CGI)

Supporter since 2020
climate-governance.org

Finance Sector Deforestation Action (FSDA)

Finance Sector Deforestation Action (FSDA)
racetozero.unfccc.int

Nature 100 Action

Nature 100 Action
natureaction100.org

The Net Zero Asset Managers initiative (NZAM)

Supporter since 2021 (Espiria)
netzeroassetmanagers.org

Swedish Investors for Sustainable Development (SISD)

Member since 2017
sida.se

Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Supporter since 2019
fsb-tcfd.org

The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)

The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)
tnfd.global

Tobacco-Free Finance Pledge

Supporter since 2018
unepfi.org

Transition Pathway Initiative (TPI)

Supporter since 2022
transitionpathwayinitiative.org

UNGC, United Nations Global Compact

Supported UNGC principles since 2010, became a signatory in 2022 
unglobalcompact.org

The 21 List

21 List (Espiria)
Updated Version For 2022