East Capital Financial Services AB

Verksamheten

Verksamheten som bedrivs av East Capital Financial Services AB ("Bolaget")

Bolagets affärsverksamhet omfattar primärt kapitalförvaltning (under varumärkena East Capital, Espiria, Adrigo) samt investeringsrådgivning och portföljförvaltning (varumärket Hjerta Invest). Bolaget tillhandahåller även depåtjänst. Detta innebär att förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet.

Information om East Capital Financial Services AB och dess tjänster

Finansiella risker och kapitaltäckning 2022-12-31

Finansiella risker och kapitaltäckning 2021-12-31

Varumärken

East Capital

Under varumärket East Capital bedrivs kapitalförvaltning med specialisering på tillväxt- och frontiermarknader.

Espiria

Under varumärket Espiria bedrivs kapitalförvaltning med investeringar i globala aktier och nordiska obligationer. Med målsättningen att på lång sikt generera god riskjusterad avkastning baserad på fundamental analys, med tydligt fokus på hållbarhet och de globala målen för hållbar utveckling.

Adrigo

Under varumärket Adrigo bedrivs kapitalförvaltning med investeringar i nordiska små och mellanstora bolag.

Hjerta Invest

I Hjerta Invest erbjuder East Capital Financial Services AB investeringsrådgivning via anknutna ombud. De anknutna ombuden är medlemmar i rådgivarorganisationen Hjerta. East Capital Financial Services AB ansvarar för att de råd som ges kunderna är lämpliga, avseende råd om finansiella instrument i depå eller på investeringssparkonto (ISK). I dessa fall är det främst East Capital Financial Services AB som är depåförande institut. East Capital Financial Services AB tar inte ansvar för försäkringsförmedling via anknutna ombud. 

Kapitalförvaltningen för East Capital, Espiria och Adrigo utförs på uppdrag av East Capital Asset Management S.A., som är ett systerbolag till East Capital Financial Services AB.

Depåtjänster

East Capital Financial Services AB är ansvarig för hanteringen av kunders depåkonton.

Den 18 augusti 2021 fusionerades BN Securities AB (org. no: 556546-8435) in i East Capital Financial Services AB. Till följd av sammanslagningen har East Capital Financial Services AB tagit över ansvaret för förvaringen av de finansiella instrument och medel som tidigare legat i depå hos BN Securities AB och orderhantering för depåkunder.

East Capital Financial Services AB ("Bolaget") är ett helägt dotterbolag till East Capital Holding AB och ingår i East Capital Group. East Capital Group bedriver investeringsverksamhet med fokus på aktiv förvaltning och ansvarsfullt ägande och erbjuder ett antal strategier och specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter. Förvaltarna arbetar enligt ett tydligt ESG-ramverk och drar även nytta av gruppens skala och samlade styrkor.

Bolagets ledning

Styrelsens uppdrag är att för aktieägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma. Styrelsearbetet styrs huvudsakligen av styrelsens antagna arbetsordning som närmare beskriver styrelsens arbetsuppgifter, ansvarsfördelning inom styrelsen samt formen för styrelsesammanträden. Styrelsens består av nedan angivna ledamöter.

VD sköter Bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Styrelse

Peter Elam Håkansson
Ordförande och styrelseledamot

Per Elcar
Verkställande direktör och styrelseledamot

Fredrik Boheman
Styrelseledamot, oberoende

East Capital Financial Services bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som ska främja kundernas och samhällets förtroende. Genom god organisation och god bolagsstyrning ska verksamheten skötas så ansvarsfullt och effektivt som möjligt.

East Capital Financial Services styrning, ledning och kontroll fördelas mellan ägare, styrelse och den verkställande direktören. Dessutom har Bolaget interna kontrollfunktioner i form av de oberoende funktionerna för riskkontroll, regelefterlevnad respektive internrevision.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen, finansiell utveckling och rapportering, riskhantering och för att verksamheten följer gällande lagar och regler. Styrelsens arbete styrs av styrelsens arbetsordning. Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och har fortlöpande kontakt med verkställande direktören för att övervaka Bolagets verksamhet.

Verkställande direktören ansvarar för den dagliga verksamheten i bolaget enligt instruktioner från styrelsen och övriga riktlinjer och styrdokument. Dessutom ser den verkställande direktören till att styrelsen fortlöpande får information om bolagets och omgivningens utveckling för att kunna fatta välgrundade beslut.

East Capital Financial Services verksamhet följer gällande lagar och regler såsom aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden. Vidare styrs East Capital Financial Services av ett internt regelverk bestående av olika styrdokument som till exempel styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören och ett stort antal policydokument och instruktioner för att hantera risker, intressekonflikter, penningtvätt, ersättningar m m. Alla styrdokument ses över regelbundet.

Bolaget har riktlinjer där det framgår hur man hanterar de intressekonflikter som man identifierat. Riktlinjerna har fastställts av styrelsen för East Capital Financial Services AB och vara lämpliga med hänsyn till värdepappersinstitutets storlek och organisation samt till verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Riktlinjerna för intressekonflikter 

  1. Identifierar vilka omständigheter som utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt som medför en väsentlig risk för att en eller flera kunders intressen påverkas negativt med hänsyn till de investeringstjänster, investeringsverksamheter och sidotjänster som utförs av värdepappersinstitutet eller för dess räkning, och
  2. Anger vilka rutiner som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas för att hantera sådana konflikter.

East Capital Financial Services AB arbetar löpande med att identifiera potentiella intressekonflikter samt med att uppdatera rutinerna för att hantera dessa. Styrelsen antar årligen en policy för hantering av intressekonflikter.

Så här gör du för att lämna ett klagomål

För oss är det viktigt att du som kund hos oss är nöjd. Om du av någon anledning inte är nöjd med någon produkt eller en tjänst är vi tacksamma att du tar dig tid att kontakta oss, så att vi har möjlighet att reda ut vad som hänt. Klagomål lämnas givetvis kostnadsfritt.

1. Kontakta i första hand din rådgivare eller den distributör som har förmedlat produkten till dig.

2. Om du efter svar från din första kontakt fortfarande inte är nöjd kan du kontakta Klagomålsansvarig hos oss. Beskriv gärna skriftligt och så utförligt som möjligt, vad som hänt, vad du inte är nöjd med och vem du har haft kontakt med tidigare.

Skriv till oss via e-post (klagomal@eastcapital.com) eller via postadress:

East Capital Financial Services AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 1364
111 93 Stockholm

Vi strävar efter att besvara ditt klagomål utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att vi mottagit det. Om svaret kräver längre handläggningstid kommer du att informeras om detta.

3. Om du efter svar från Klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till någon av följande instanser:

För rådgivning

Konsumentvägledning
Konsumentvägledare i din kommun

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm, Sweden
Telefon 0200-22 58 00 (från utlandet: +46 8 22 58 00)
www.konsumenternas.se

Konsumentverket (KO) / Hallå konsument
Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. Telefon 0771-42 33 00. www.konsumentverket.se
Hallå konsument, Box 48, 651 02 Karlstad. Telefon 0771-525 525. www.hallakonsument.se


För tvistelösning

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon 08-508 860 00
www.arn.se
Även via EU:s online-plattform http://ec.europa.eu/odr

Allmän domstol, Domstolsverket
https://www.domstol.se/hitta-domstol/allmanna-domstolar/

East Capital Financial Services AB (”Bolaget”) har upprättat riktlinjer för hur handel och order ska utföras på bästa sätt. 

Värdepappersföretag är skyldiga att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för företagets räkning. Härmed avses företagets skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat med beaktande av ett antal faktorer exempelvis pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Dessa faktorer ska ställas i relation till ett antal transaktionsspecifika kriterier, däribland mål, placeringsinriktning, riskprofil och portföljtransaktionens beskaffenhet.

Bolaget har tagit fram interna regler gällande hur bästa möjliga resultat ska uppnås i Espirias kapitalförvaltningsverksamhet inklusive portföljförvaltningen och hur uppföljning och utvärdering av mellanhänder ska ske. I de interna reglerna fastställs också att resultatet av bästa orderutförande normalt ska bedömas med hänsyn till transaktionskostnader och sannolikhet för utförande och avveckling. Priset på de finansiella instrumenten kan också beaktas.

Hantering av kundorder

East Capital Financial Services AB ska tillvarata sina kunders intressen när investeringstjänster eller sidotjänster tillhandahålls. East Capital Financial Services ska vidare handla hederligt, rättvist och professionellt samt handla på ett sätt så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls. När East Capital Financial Services har fattat ett beslut om att handla i ett finansiellt instrument ska East Capital Financial Services placera ordern hos en motpart för utförande. East Capital Financial Services ska vid placering av order vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden.

Ersättningspolicy styr hanteringen av rörliga ersättningar till anställda. Ersättningssystemet bidrar till en sund och effektiv riskhantering genom att motverka överdrivet risktagande och intressekonflikter med kunder.

Ersättningspolicy

Marknadssonderingar görs bland annat för att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl. De kan bland annat omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper och utgör ingen handel. Den nya marknadsmissbruksförordningen (MAR) reglerar förfarandet och hanteringen av information och insiderinformation i samband med marknadssonderingar.

East Capital Financial Services har utsett nedanstående fondförvaltare som kontaktpersoner för marknadssonderingar. 

Följande fondförvaltare är behöriga att ta emot marknadssonderingar:

Adrigo
Staffan Östlin

East Capital
Peter Elam Håkansson
Jacob Grapengiesser

Espiria
Peter van Berlekom (aktiemarknaden)
Stefan Pari (räntemarknaden)
Jakob Wikander (övriga)

Intern kontroll och riskhantering
En god styrning, riskhantering och kontroll ska prägla East Capital Financial Services AB (”Bolaget”). Verksamheten ska drivas på ett etiskt ansvarsfullt och professionellt sätt med tydliga roller och ansvarsområden. Riskhanteringsprocesserna ska vara effektiva och ändamålsenliga och förvaltas av den oberoende funktionen för riskhantering med ansvar för styrning, uppföljning och rapportering av Bolagets samlade risker. Inom bolaget finns ingen separat riskkommitté.

Principen om tre försvarslinjer
Bolagets riskhantering och riskkontroll bygger på principen om tre försvarslinjer. Den första försvarslinjen utgörs av affärsverksamheten. Den andra försvarslinjen utgörs av Riskhanteringsfunktionen och funktionen för regelefterlevnad. Dessa är oberoende från varandra och fristående från övrig verksamhet. Den tredje försvarslinjen utgörs av internrevision som rapporterar direkt till styrelsen.

1. Första försvarslinjen – Riskhantering i affärsverksamheten
Riskhanteringen sker i första hand i den första försvarslinjen som utgörs av verksamhetens affärs- och stödfunktioner, med tydligt ansvar för varje avdelning. Inom Bolagets regelverk finns specifika ramverk för riskhantering med policys, riktlinjer, instruktioner, riskaptit och limiter för respektive riskslag.

2. Andra försvarslinjen

2.1 Riskhanteringsfunktionen
En viktig del i riskarbetet är att verka för en långsiktigt hållbar riskkultur och ett risktagande som aldrig får äventyra bolagets fortlevnad. Kulturen utgår från styrelsens och ledningens styrning och beslutsfattande. Inom ramen för koncernens finansiella kapacitet har styrelsen formulerat sin riskaptit. För att säkerställa att risktagandet håller sig inom riskaptit- och limitstruktur finns riskhanterings- och riskkontrollprocesser som omfattar riskidentifiering, värdering, hantering, rapportering och uppföljning för alla riskslag Bolaget är exponerat emot. Uppföljning och kontroll av risker sker bland annat genom begränsning och mätning av finansiella risker, självutvärdering av icke-finansiella risker, incidentrapportering och uppföljning, samt riskanalys och godkännande från kontrollfunktionerna inför större förändringar. Riskhanteringsfunktionen rapporterar en samlad bild över Bolagets riskexponering på månadsbasis till ledning och på kvartalsbasis till styrelse. Härutöver rapporteras direkt till vd och styrelsens ordförande vid behov. Chefen för riskhanteringsfunktionen är direkt underställd vd.

2.2 Funktionen för regelefterlevnad
Funktionen för regelefterlevnad kontrollerar att den tillståndspliktiga verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, interna regler och god sed. Funktionen för regelefterlevnad kontrollerar och bedömer regelbundet om de åtgärder och rutiner som Bolaget infört är lämpliga och effektiva. Vidare föreslår funktionen för regelefterlevnad interna regler samt rutiner och åtgärder som behöver införas för att minimera risker för bristande regelefterlevnad och för att möjliggöra för Finansinspektionen att utöva en effektiv tillsyn. Funktionen för regelefterlevnad ansvarar även för att hålla Bolagets medarbetare informerade och utbildade om vid var tid gällande regler för den tillståndspliktiga verksamhet som Bolaget bedriver. Funktionen för regelefterlevnad är direkt underställd vd och rapporterar på kvartalsbasis till styrelsen samt regelbundet till koncernledningen, samt rapporterar härutöver löpande direkt till vd och styrelsens ordförande vid behov.

3. Tredje försvarslinjen – Internrevision
Internrevision är en intern oberoende granskningsfunktion som utses av samt är direkt underställd styrelsen inom Bolaget. Internrevisionens arbete baseras på en riskbaserad revisionsplan som fastställs av styrelsen. Planen baseras på en gedigen riskanalys och revisionsarbetet innefattar att granska och utvärdera styrningen och den interna kontrollen, att granska och utvärdera att företagets organisation, styrningsprocesser, it-system, modeller och rutiner är ändamålsenliga och effektiva samt att granska och regelbundet utvärdera tillförlitligheten och kvaliteten på det arbete som utförs inom övriga kontrollfunktioner. Internrevisionen utfärdar rekommendationer efter varje granskning och följer sedan regelbundet upp att rekommendationerna åtgärdas.

Följande bolag är anknutna ombud till East Capital Financial Services:

Bolagsnamn Org.nr
Bapof AB 5568023369
Dinfond i Mälardalen AB 5569914871
Europeiska Investeringsrådgivarna AB 5563046290
Factum Fond & Försäkring i Mälardalen AB 5565436556
FC Finans & Försäkring AB 5592062565
Peak Insurance Brokers AB 5563018299
Göteborg Wealth Management AB 5590437595
Harlin & Görsson AB 5593200719
Informationshuset Försäkring i Sverige KB 9697214519
Linder & Partners AB 5563640555
Norrfinans Livförsäkringar AB 5566391966
RPA Försäkringsmäkleri Roger Pettersson AB 5565061263
Sigillet Försäkringsförmedling AB 5566386131
Solvum Fond & Försäkring AB 5567092233
Svenska Finans- & Försäkringsteamet AB 5563679942
Svenska Försäkring & Kapital i Hbg AB 5566897939

East Capital Financial Services AB vidarebefordrar alla order i Hjerta Invests verksamhet till East Capital AB. East Capital AB kan i sin tur vidarebefordra eller utföra ordern. 

East Capital Direct varken utför eller vidarebefordrar order utan kunden lägger själv sin order hos East Capital AB.

I Espirias verksamhet används motparter för att lägga order hos avseende Espirias förvaltningsuppdrag. För portföljförvaltningen används MFEX Mutual Fund Exchange AB för utförande av alla ordrar.

East Capital Financial Services inhämtar årligen respektive motparts ”Policy för bästa orderexekvering”.

För Espirias förvaltningsuppdrag används följande motparter:

Equities
ABG Sundal Collier ASA
Carnegie Investment Bank
DnB NOR ASA
ITG
Pareto AB
JP Morgan
SEB AB
Société Génerale

­Fixed Income
ABG Sundal Collier ASA
Arctic Securities ASA (inkl tidigare Nordic Fixed Income)
Carnegie Investment Bank
Danske Bank
DnB NOR ASA
Nordea Bank
Pareto AB
Pohjola Bank
RP Martin Group
RS Platou Markets
SEB AB
Sparebank 1
Svenska Handelsbanken AB
Stifel
Oddo & Cie
FEARNLEY Securities AS
Swedbank

ETF
Flowtraders
SEB AB
RBC
Société Génerale

Futures
JP Morgan
Goldman Sachs
SEB AB

FX
SEB AB
RBC

East Capital Financial Services AB tillämpar följande villkor:

Allmänna villkor för Hjertas Investeringstjänster

Bilagor till Allmänna villkor för Hjertas investeringstjänster

Avtal om portföljförvaltning

I anslutning till att du får rådgivning får du ett ”prisblad”, som utgör prislista för ett antal tjänster, och annan kompletterande information som kan utgöra bilagor till ovannämnda avtal. Vi säkerställer att du får tillgång till och god insyn i alla tillämpliga villkor.


Avtal & Blanketter – Hjerta Invest

Hjerta Invest - Avtal om Depå - Diskretionär

Hjerta Invest - Avtal om Depå

Hjerta Invest - Avtal om Depåförsäkring - Diskretionär

Hjerta Invest - Avtal om Depåförsäkring

Hjerta Invest - Avtal om ISK - Diskretionär

Hjerta Invest - Avtal om ISK

Hjerta Invest - Flyttblankett Depå och ISK

Hjerta Invest - Order - Bytesorder

Hjerta Invest - Order - Köp

Hjerta Invest - Order - Sälj och uttag

Hjerta Invest - Överföring - Bankgiro

Hjerta Invest - Överföring - Fullmakt


Anknutna ombud

Allmänna villkor för East Capital Financial Services investeringstjänster tecknas mellan dig som kund och Bolaget. Information om vilka allmänna villkor som gäller för det bolag som du ingått avtal med fås därför på begäran från respektive bolag.


Kundkännedom

Varje kund är, enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, skyldig att tillse att uppgifter lämnas i samband med rådgivningen.

Vad är penningtvätt och penningtvättslagen?

Kriminella verksamheter försöker använda finansiella system för att göra så att pengar tjänade på illegal verksamhet kan redovisas öppet. Det kan vara pengar från narkotikabrott, smuggling, rån, bedrägerier, barnsexhandel, vapenhandel med mera.

Alla finansiella företag i EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. East Capital Financial Services måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt. East Capital Financial Services ska ha god kunskap om sina kunder och deras affärer, bolaget ska dessutom förstå syftet med affärsförhållandet och med kundens transaktioner.

Vi måste ställa frågor till dig

För att leva upp till penningtvättslagen måste vi ställa kompletterande frågor till dig. Här beskriver vi olika förhållanden eller händelser som gör att vi måste vara mer uppmärksamma.

Kundkännedom

En del i vårt säkerhetsarbete är att du som kund alltid måste vara identifierad när du gör ärenden hos oss. När du gör ärenden via internet/app behöver du identifiera dig med hjälp av BankID. Vid rådgivning görs också alltid ID-kontroll. Om du vill genomföra en transaktion eller när du efterfrågar en ny tjänst kan du som är befintlig kund bli ombedd att uppvisa giltig ID-handling och svara på ytterligare frågor.

Du som företräder ett företag eller är egen företagare måste kunna visa upp giltig id-handling och visa att du har rätt att företräda företaget. East Capital Financial Services behöver också veta vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur företaget kommer att använda East Capital Financial Services tjänster.

Transaktioner

När du vill teckna en produkt, göra en inbetalning eller annan transaktion kan du behöva svara på frågor och visa ID-handling om din rådgivare frågar efter det. Om en rådgivare inte förstår syftet med en transaktion eller inte förstår varifrån pengarna kommer så är han eller hon skyldig att fråga. Du som kund ska även vara beredd att uppvisa kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

Politically exposed person (PEP)

Vi måste känna till om du har en hög politisk post eller hög befattning inom staten, ingår i ledningen i en internationell organisation, eller om du är närstående (familj eller nära medarbetare) till någon som har en sådan tjänst. Med anledning av detta krav kommer vi att behöva ställa ett antal frågor i samband med att du tecknar en produkt och/eller tjänst.

I vissa fall får East Capital Financial Services inte utföra tjänsten

Om du inte kan visa giltig ID-handling eller inte kan identifiera dig på telefon eller internet så kan East Capital Financial Services i många fall inte utföra den önskade tjänsten. Om rådgivaren hos oss inte följer penningtvättslagen kan East Capital Financial Services drabbas av sanktioner från Finansinspektionen. Det är också viktigt för East Capital Financial Services att göra allt i vår makt för att undvika att vår verksamhet och det finansiella systemet utnyttjas för brottsliga aktiviteter.

Om East Capital Financial Services misstänker penningtvätt kommer detta rapporteras till Finanspolisen, en särskild enhet inom Polismyndigheten.

Vi på East Capital Financial Services tar din personliga integritet på stort allvar och en hög nivå av dataskydd är alltid prioriterad (vi skulle t.ex. inte sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

East Capital Financial Services AB Integritetspolicy

East Capital är medlem i Fondbolagens förening och följer "Svensk kod för fondbolag". Dessutom följer East Capital föreningens Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information; Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang; Riktlinjer om redovisning av nyckeltal avseende värdepappersfonder och specialfonder samt Riktlinjer om anställdas och uppdragstagares egna affärer med finansiella instrument.